Vol. 49 (3): 393-394, May – June, 2023

doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2022.0572


VIDEO SECTION

Yong Huang 1, 2, Junjie Cen 1, Yiming Tang 3, Haohua Yao 1, Xu Chen 1, Wei Chen 1, Junhang Luo 1
1 Department of Urology, the First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University. Guangzhou, China; 2 Department of Emergency, the First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China; 3 Department of Urology, The Second Affiliated Hospital, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China

[Full Text]