Vol. 49 (3): 388-390, May – June, 2023

doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2022.0525


VIDEO SECTION

Zhenyu Li 1, Xinfei Li 1, Shubo Fan 1, Kunlin Yang 1, Chang Meng 1, Shengwei Xiong 1, Silu Chen 1, Zhihua Li 1, Xuesong Li 1
1 Department of Urology, Peking University First Hospital, Institute of Urology, Peking University, National Urological Cancer Center, Beijing, China

[Full Text]