Vol. 47 (3): 678-679, May – June, 2021

doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2020.006


VIDEO SECTION

Xinfei Li 1, Guangpu Ding 1, Xuesong Li 1, Liqun Zhou 1
1 Department of Urology, Peking University First Hospital. Institute of Urology, Peking University National Urological Cancer Center, Beijing, China

[Full Text]