Vol. 43 (3): 563-565, May – June, 2017

doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2015.0300


RADIOLOGY PAGE

Feiya Yang 1, Canfeng Zhang 1, Mingshuai Wang 1, Xiquan Tian 1, Wenlong Wang 2, Nianzeng Xing 1
1 Department of Urology, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing, P.R. China; 2 Department of Orthopedics, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing, P.R. China

 

ABSTRACT

No abstract available

[Full Text]